Raft.cz

Tisk z adresy http://rivers.raft.cz/Clanek-Pozadavky-na-vedouciho-tabora.aspx?ID_clanku=430

Požadavky na vedoucího tábora

published: 5/24/2004

Chcete pořádat dětský vodácký tábor a vůbec netušíte, co vše musíte zajistit a splňovat dle zákonů a předpisů? Já to do nedávna také netušil, a tak jsem začal pátrat. Nejprve po známých, kteří vodácké tábory pořádají, pak u odborníků ve svazech zastupující děti a mláděž a nakonec i v legislativě. Dozvěděl jsem se mnoho zajímavých věcí, které pořadatele a vedoucí táborů asi mnoho nepotěší. Začněme pěkně od začátku.

V dnešní době existuje několik zákonů a vyhlášek, které specifikují podmínky pro táboření s dětmi. Nejprve je tu zákon č. 258 o ochraně veřejného zdraví a jeho aktuální novela (hlavně §8 a 11.).

Z něho vyplývají tři důležitá čísla: 30, 15, 5. Tyto čísla nám určují pojem zotavovací akce. A co to znamená? Rozumí se tím organizovaný společný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí a zvýšit jejich tělesnou zdatnost. Obě podmínky – počet dětí do 15 let a délka trvání akce - musí být splněny současně. Jakmile tedy chybí některá z těchto dvou nutných podmínek, o zotavovací akci ve smyslu tohoto zákona nejde. Tudíž pro ni neplatí množství velmi přísných předpisů. V mém článku se budu věnovat pouze táborům, které nesplňují podmínky pro zotavovací akce. To je převážná většina vodáckých táborů.

Pro tábory, kde se nejedná o zotavovací akce platí z pohledu tohoto zákona pouze:

Vedoucí akce, jeho zástupci a další dospělé osoby, které se akce zúčastní jako dozor, musí mít tzv. posudek o zdravotní způsobilosti – tedy lékařské potvrzení o tom, že dotyčný je fyzicky i psychicky schopen pracovat s mládeží. Toto potvrzení se nevyžaduje u zdravotnických a pedagogických pracovníků. Potvrzení vydává praktický lékař.

Druhým legislativním bodem pro organizaci tábora je vyhláška 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

V případě, že pořádáme akci, která nesplňuje dvě výše uvedené podmínky „zotavovací akce“ ve smyslu zákona 258/2000, pak se povinnosti stanovené zákonem nebo vyhláškou na ni nevztahují vyjma:

  • i pro tuto akci je nutno zabezpečit pitnou vodu
  • i zde musí být dodržen požadavek zdravotně způsobilých dospělých osob.
  • zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení

To je z pohledu zákona vše. Žádná kvalifikace, odborná úroveň či jiné podmínky na vedoucího tábora nejsou kladeny. Můžete být třeba i neplavec nebo vodácký antitalent a přesto můžete vzít děti na vodácký tábor. Jenže tak jednoduché to není. Třetím bodem, který není zatím svázaný s žádným zákonem, je odborná způsobilost vedoucích. A zde může hodně "přitopit" provozovatel akce. Pokud on řekne, že vyžaduje pouze vyškolené lidi, budete si muset příslušné školení zajistit. Dá se předpokládat, že provozovatel bude chtít být z obliga v případě nějaké nehody, a tak bude klást velkou pozornost tomu, koho na vodu s děti posílá. Za standard se v dnešní době považuje to, co stanovuje Česká rada dětí a mládeže v publikaci Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží:

Pro vodácké akce musí vedoucí absolvovat zvláštní školení bezpečnosti práce a získat příslušnou kvalifikaci cvičitele či vedoucího vodní turistiky. Na každých 5 účastníků mladších 18 let musí být jeden kvalifikovaný plnoletý vedoucí. (str. 92).

Velmi mnoho důlezitých informací naleznete na webu ČRDM pod odkazem Publikace, kde je přístupná knížka Právní minimum vedoucího dětského kolektivu.

Pokud budete požadovat či čerpat dotace z MŠMT, budete muset splnit ještě několik dalších podmínek. Za prvé si budete muset dát pozor na případné kontroly, jelikož kdo dává dotace, bude i kontrolovat jejich využití. MŠMT pro udělení dotace požaduje buď:

  • absolvování střední školy, vyšší odborné školy, vysoké školy pedagogického směru
  • absolvování kurzu pedagogického minima
  • absolvování kurzu přípravy vedoucích organizovaného akreditovanou organizací nebo občanským sdružením
Takže pokud nemáte vzdělání, zkuste absolvovat kurz pro vedoucí u některé registované společnosti, který je v rozsahu 26 (40) hodin. Jen upozorním, že je to obecný kurz, který nemá žádný vztah k vodáctví. Pokud bude váš provozovatel vyžadovat ještě absolvování vodáckého kurzu, musíte jít na další.

Změnu o povinném absolvování kurzů vedoucího tábora nebo vodáckého instruktorského kurzu, které nejsou v současné době legislativou vyžadovány, může přinést až schválení nového zákona o mladé generaci, který se však zatím ještě nezačal ani projednávat. Sice nebude konkrétně specifikovat potřebné vodácké kurzy pro vedoucí, ale budou rozepsány až v následné prováděcí vyhlášce.

Petr
Diskuse nad článkem
konec dobrovolníků, PetrZ., petr~svtelektro.cz, 5/24/2004 3:41 PM
| Re: konec dobrovolníků, Tomáš Hamouz, tomas.hamouz~seznam.cz, 5/24/2004 3:55 PM
| VMP, Přípluv, 6/7/2004 12:51 PM
| Re: VMP, Tomáš Hamouz, tomas.hamouz~seznam.cz, 6/9/2004 12:27 PM
ještě k návrhu zákona, PetrZ., petr~svtelektro.cz, 5/24/2004 3:46 PM
Peníze až na 1. místě, , 5/27/2004 12:30 PM
| Re: Peníze až na 1. místě, Tomáš Hamouz, hamouz~alsoft.cz, 5/27/2004 1:49 PM
Tom H., , 5/27/2004 3:53 PM
| Re: Tom H., Jirka Myslivec, vgb~volny.cz, 5/28/2004 7:47 AM
| Re: Tom H., Kosatka, 5/28/2004 10:50 AM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.