Raft.cz

Tisk z adresy https://rivers.raft.cz/Clanek-Cinnost-AVTS-v-roce-2023.aspx?ID_clanku=2512

Činnost AVTS v roce 2023

published: 12/20/2023

Tisková nebo PR zpráva.

Shrnutí těch nejzajímavější událostí, které AVTS řešila v roce 2023. Je to hlavní část pracovní náplně, kdy téměř každý týden přijde mezi mnoha desítkami zpráv minimálně jedno až dvě upozornění s nutností se mu podrobněji věnovat. Většinu událostí aktuálně publikujeme na našem fb profilu, kde jsou k dohledání i jiné zajímavé příspěvky z naší činnosti.

MVE Dubina na Ohři

Stavba nového 4 m vysokého jezu spojená s odbagrováním toku v délce 310 m a do hloubky až 1,8 m na řece Ohři v prostoru již rozvaleného jezu. Několik let trvající snaha o devastaci řeky stále pokračuje. Krajský úřad povolil výjimku z §56 pro zvláště chráněné živočichy s odůvodněním, že stavba bude mít nesporně kladný význam pro životní prostředí. Proti udělené výjimce jsme se odvolali.

Pro představu, čemu čelíme, uveřejníme několik vět z rozhodnutí, které byly použity při schválení výjimky: "Výstavbou rybího přechodu se naopak zlepší migrační prostupnost tohoto úseku řeky Ohře, a tedy zlepší její životní podmínky." Kraj má tedy za to, že zvýšením jezu o 2 m, prodloužením vzdutí o 500 m a odbagrováním přes 29 000 m3 říčního dna se zlepší podmínky pro živočichy a jejich migraci, pro které je přitom proudící voda základem přežití a kde současný rozvalený jez nepředstavuje migrační bariéru.

"Odstraněním pevné překážky v podobě stávajícího jezu by docházelo k nekontrolovatelnému roznášení sedimentů proudících do podjezí.“ Řeka dle názoru kraje (na rozdíl od názoru AVTS a AOPK) špatně pohybuje sedimenty, a proto je východiskem postavit vysoký jez, který zastaví proces volného unášení sedimentů a živin pro živočichy, nechá je usazovat v jezové zdrži, kde následně zahnívají, přeměňují se na metan, snižují retenci, zvyšují teplotu, mění chemické a kyslíkové poměry ...

To, že nás kraj poučuje v tom, že jez s vývarem bude bezpečný pro vodáky a oplocená propust, kam se můžete nejblíže podívat ze schodů 50m nad ní a 50m pod ní bude výrazným přínosem bezpečnosti k plavbě, už raději nekomentujeme.

A rybáře vyloučili z řízení z důvodu, že stavbou trvající přes 15 měsíců s bagrováním 300m úseku řeky, nedojde k narušení jejich rybářského práva a nijak je neovlivní.

V této souvislosti jsme upozornili na efekt „hladové vody“, kdy odtěžené sedimenty a zhutněné podloží bagry povedou k přerušení chodu splavenin a odhalování základů umělý staveb včetně zahlubování koryta s vyšší erozí.

Jez v lokalitě Dubina
Jez v lokalitě Dubina

MVE Vojkovice na Ohři

MVE Vojkovice na Ohři – stavba jezu a MVE se nebude konat. Došlo k odkupu klíčového pozemku nutného pro stavbu a nový majitel nesouhlasí se stavbou.

MVE Úpice

Již ze třetího biologického hodnocení (na předcházející dvě autorizované osoby jsme podali podnět k MŽP) vyplývá, že vzdutí je pro reofilní druhy chráněných živočichů přínosem. Opět jsme studii napadli. Kraj uznal, že biologická hodnocení byla značně zkreslená a výjimku dle §56 neudělil. Investor se ale nehodlá vzdát svého záměru a chce předělat nevyhovující parametry stavby a znovu požádat o výjimku.

Jez v Úpici
Jez v Úpici

MVE Bystřice nad Úhlavou

Stavba MVE na již existujícím jezu, kde má být vybudován 100 m dlouhý derivační náhon. Přihlásili jsme se do vodoprávního řízení, protože ČPV končí až pod tímto jezem a splavnost pod jezem by tak mohla být ohrožena. V rámci dokumentace jsme zjistili, že kraj nám nedal na vědomí, že vedl řízení spojené s výjimkou z ochrany přírody, i když tuto povinnost měl. Přihlásili jsme se tak do již téměř rok uzavřeného řízení jako opomenutý účastník a dali k němu své námitky. Ministerstvo rozhodnutí zrušilo a vrátilo zpět k projednání. Požadujeme zvýšit minimální průtoky řekou a odstavit MVE v době závodů.

MVE Lenešice na Ohři

Ministerstvo životního prostředí zamítlo odvolání u MVE Lenešice na Ohři, kde se pokoušeli zlegalizovat již nainstalovanou klapku na koruně jezu. Ta měla zvýšit jez o 0,5 m a vzdutí o 1 km. MŽP ale odvolání zamítlo a potvrdilo, že klapka nepřevýší zájem na ochraně přírody a krajiny, a proto se nesmí použít. U tohoto řízení jsme byli šokováni, že si investor píše sám na sebe odborná stanoviska z oboru vodohospodářského a ochrany přírody, dendrologie (asi 10 posudků), i když není autorizovanou osobou. Investor podal na rozhodnutí žalobu k soudu.

MVE Klášterec nad Orlicí

Na Divoké Orlici pod Zemskou bránou chtějí opravit jez, instalovat klapku a zkapacitnit nátok do náhonu pomocí truby. Vzdutí by se tak mělo prodloužit o několik stovek metrů a zasahovalo do CHKO Orlické hory. Proti tomuto záměru jsme podali námitky k výjimce dle §56, požadujeme zařazení do procesu EIA. Úřad akceptoval některé naše námitky a řízení přerušil. Investor musí doložit biologické hodnocení.

Jez Klášterec nad Orlicí
Jez Klášterec nad Orlicí

ČKAIT udělila pokutu autorizované osobě

ČKAIT udělila pokutu autorizované osobě, která nekvalitně zpracovala hydrotechnický posudek na jez Beneš na Lužnici.

Přestavba jezu Svaté Pole

Ve spolupráci s Járou Pollertem, dalšími subjekty a investory se podařilo zajistit studii proveditelnosti na přestavbu jezu Svaté Pole na Otavě. Tento nebezpečný jez bychom chtěli upravit na jednoduchou slalomovou dráhu, kterou by mohly projíždět i turistické kánoe. Studie byla představena odpovědným pracovníkům z Povodí Vltavy, AOPK a ČRS a dále se pracuje na tom, abychom byli schopni zajistit její realizaci.

Model přestavby jezy
Model přestavby jezy

Toky v národních parcích a vodácké akce

Našich členům jsme díky výjimce z návštěvního řádu KRPAu umožnili splouvat řeku Bílé Labe, které protéká Krkonošským národním parkem. Celkem se zaregistrovalo 19 lidí, kteří měli zájem tok splout. Také se pokoušíme v součinnosti s ČSK VT o výjimku pro Křemelnou, ale park není této myšlence nakloněn. Poskytujeme i součinnost organizátorům vodáckých akcí, kteří mají potíže s různými překážkami při povolování manipulací na přehradách. Zajišťujeme jim stanoviska a odborné podklady a též se pokoušíme působit na instituce, které akcím brání.

Velký vodopád
Velký vodopád

Suché jezy

Stále sledujeme situace na jezech a nedodržování minimálních průtoků hlásíme na ČIŽP. V tomto roce jsme podali několik podnětů. Např. na Jizeře ČIŽP zahájil správní řízení s MVE Dolánky a MVE Železný Brod.

Pokud chcete podpořit naše úsilí v projektech, kterým se intenzivně věnujeme, staňte se členy AVTS nebo využijte možnosti darovat finance na náš provoz.

AVTS


Tisková nebo PR zpráva.Diskuse nad článkem
Svratka Brno , Ivis, 12/23/2023 9:46 AM
| Re: Svratka Brno , Petr, 12/27/2023 9:30 AM
| Re: Svratka Brno , Ivis, 12/28/2023 8:03 AM
| Re: Svratka Brno , Petr, 12/28/2023 12:48 PM
| Re: Svratka Brno , Ivis, 12/29/2023 8:19 AM
| Re: Svratka Brno , Vladimír, 1/5/2024 1:37 PM
Dík, Poustva, 12/23/2023 10:03 AM
varskej úřad, Střelec, 12/31/2023 3:29 PM
| Re: varskej úřad, Ešus , essalek~seznam.cz, 1/4/2024 8:11 AM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.