Raft.cz

Tisk z adresy https://rivers.raft.cz/Clanek-Sprava-CHKO-zakazala-dalsi-prace-na-MVE-Divci-Kamen.aspx?ID_clanku=2523

Správa CHKO zakázala další práce na MVE Dívčí Kámen

published: 2/19/2024

Tisková nebo PR zpráva.

Správa CHKO využila své pravomoce a v minulém týdnu vydala příkaz dle §66 zákona o ochraně přírody a krajiny, aby zamezila další činnosti v souvislosti s přípravou stavby MVE Dívčí Kámen v CHKO Blanský les. Nebude tak možné např. kácet dřeviny či provádět stavební práce. Přesto jsme v pátek zaznamenali terénní práce na úpravách příjezdových cest pomocí tatrovek a bagříku. Příkaz reaguje na situaci, kdy těžaři vykáceli stromy v rozsahu větším, než bylo povoleno a též stromy na cizích pozemcích.

Nově opravené cesty z obou stran kopce
Nově opravené cesty z obou stran kopce

Povodí Vltavy v této souvislosti sdělilo:
K nepovolenému kácení stromů došlo. Na základě inventarizace pokácených dřevin zpracované CHKO Blanský les jsme si od odborného lesního hospodáře nechali zpracovat odborný posudek na výši škody nám způsobené pokácením níže uvedených dřevin. Vzniklá škoda bude uplatněna u investora stavby resp. u osoby, která kácení prováděla. Bylo celkem poraženo 28 ks stromů (je to celkový počet zjištěných pařezů, řada těchto stromů však již byla zlomená nebo vyvrácená) a 305 m2 křovin.

Jelikož došlo na státních pozemcích k nepovolenému kácení a vytěžené oblasti působí nevzhledně, AVTS nabídla Povodí Vltavy, že zajistí obnovu těchto stromů zakoupením a zasazením nových sazenic a to zcela zdarma. Povodí Vltavy chce naši nabídku posoudit až v okamžiku ukončení řízení o náhradě škody. Budeme rádi, pokud jí využije a stromy se opět vrátí do okolí řeky.

Vykácené stromy se značením trasy náhona
Vykácené stromy se značením trasy náhona

AVTS též provedla obhlídku v místě a nahlédla do situační mapky záměru. Je zřejmé, že investor musí počítat se stavbou nejenom jezu s klapkou, ale i jakousi rozdělovací zdí, která nahradí současnou vorařskou navigaci lemující ostrůvky v půlce toku a tato zeď půjde až k pravému břehu.

Schematické znázornění rozdělení toku
Schematické znázornění rozdělení toku

Pokud by se oddělení toku od pravého ramene nerealizovalo, docházelo by k nekontrolovatelnému přelivu většiny vody přes již značně porušené zbytky zdí. Ty jsou navíc poměrně nízké, za našeho průtoku 27 m3/s v Březí byly výrazně přetékány, natož při vzedmuté hladině díky klapce. Jez tak bude realizován klapkou na levém břehu, ale bude dále pokračovat rozdělovací zdí uprostřed toku až k pravému břehu cca 200 m nad klapkou, kde bude zavázán do břehu. V zásadě tak bude přehrazen celý tok lomeným „jezem“, v horní části bude ponechán průjezd pro vodáky a pro migraci. Jak se docílí převod většího množství vody do levého ramene, je pro nás záhadou. Tento průtok z hlediska migrace nelze rozdělit a převádět ho na více místech, protože by pak pravé rameno nebylo způsobilé pro migraci. Jak bude zeď realizována, aby při přetékání nedocházelo k narušování jejího upevnění do koryta, je též pro nás otázkou.

Stará navigační zeď od vorařů
Stará navigační zeď od vorařů

Návrhový MZP je pod hranicí sucha

Z propagačního videa vyplynulo, že investor počítá s minimálním zůstatkovým průtokem (MZP) ve výši 6,69 m3/s. To je ale velmi nízká hodnota, která neodpovídá metodickému pokynu ministerstva životního prostředí a ani parametrům připravovaného vládního nařízení. Zajímavostí je, že hydrologické sucho na vodočtu Březí je 7,75 m3/s (37 cm), což po odečtení Kremžského potoka (cca 0,5 m3/s v době nízkých průtoků) je stále vyšší hodnota, než navrhovaný MZP. V délce 3,5 km tak bude stav sucha, což neodpovídá hodnotám pro ekologickou funkci řeky navíc na páteřním migračním toku.

Stavba zasáhne 1. zónu CHKO
Stavba zasáhne 1. zónu CHKO

Vodní poměry za nízkých průtoků vs MZP

Vodní stavy na vodočtu v Březí ukazují, že zde v průběhu od 1.5. do 15.9. bylo v roce 2022 nejméně vody 8,03 m3/s a to pouze 2x po dobu jedné hodiny (náhodný výkyv), jinak obvyklé minimální stavy byly v rozmezí 9 – 10 m3/s. V roce 2023 bylo pouhých 20 hodin v různé dny pod 8 m3/s, jinak se minimální stavy pohybovaly mezi 8 – 9 m3/s. Už za těchto průtoků je úsek špatně průjezdný, je nutné na široké řece hledat trasu mezi kameny a často se zde brodí.

Pokud vezmeme navrhovaný MZP ve výši 6,69 m3/s, tak tato situace v roce 2022 nenastala ani jednou a v roce 2023 pouze na 3 hodiny (opět krátké výkyvy způsobené asi manipulací na jezu Zátkův mlýn). Vzhledem k přítokům mezi Březím a Dívčím Kamenem je nutné odečíst několik stovek litrů, které za letních dní mohou protékat Kremžským potokem. Přesto to nijak zásadně výše uvedené hodnoty neovlivní. Vodní stavy byly vždy vyšší než navrhovaný MZP a to minimálně o 1,5 m3/s. Přesto už byl problém s průjezdem.

Je tedy evidentní, že navrhovaný MZP je velmi nízký a nebude stačit jak k ekologické funkci řeky, tak ani k plavbě. Takto nízký průtok se zde vůbec nevyskytuje a ekosystém na něho není adaptován.

Z grafů níže je pak zřejmé, že po dlouhou dobu by byl udržován MZP v korytě toku a následně by přišla rychlá špička s velkým průtokem, která by celé koryto vypláchla. Jaký by to mělo dopadl na organismy těžko předvídat.

Co to bude znamenat pro vodní organismy

V okamžiku zastavení toku vzdutím jezu dochází v letních měsících ke zvýšení teploty vody a v důsledku zvýšeného uložení sedimentů ke zhoršování kvality vody, uvolňování skleníkových plynů a také k většímu výparu. Výpar bude vznikat i pod jezem v délce 3,5 km. Tok se rozdvojí, tím se zvýší plocha, sníží hloubka a také se výrazně sníží rychlost proudu! V původním korytu se začnou vytvářet zahnívající tůně, které zhorší už tak špatnou ekologickou funkci toku.

Změna charakteru toku také velmi ovlivní břehové a vodní složení rostlinných společenstev, v hluboké vodě nadjezí je méně světla, kyslíku a zejména organismy využívající rychlé kolísavé změny hladiny (vlnky, peřeje u břehů) mizejí velmi rychle a to včetně takových skupin, jako jsou vodní lišejníky, mechorosty a řasová společenstva.

Zásadní je i splaveninový režim, na který jsou vodní organismy zcela odkázány. Přináší jim obvykle u dna toku živiny. Jenže část splavenin zůstane v jezové zdrži a velká část bude převedena do náhonu. To, co se možná dostane dále, ale nebude dostačující na to, aby na tak rozsáhlé vzdálenosti bylo schopno uživit současné populace vodních organismů.

Ovlivnění samočistící schopnosti toku

Zásadní negativní vliv spočívá v potřebě nadržení vody a následné vypouštění s odejmutím potenciální energie, která u přirozeně peřejnatého či alespoň proudícího toku zajišťuje základní a nejdůležitější podmínky pro samočistící schopnost toku. Pro samočistící efekt je nejdůležitější faktor přítomnost rozpuštěného kyslíku, který se do vody dostává přestupem ze vzduchu a to částečně z hladiny a z větší části provzdušněním v přirozených vodních skocích či peřejích. V důsledku vlivu rozpuštěného kyslíku a střídání oxických a anoxických zón zde dochází k biologickému odstraňování uhlíku a dusíku přirozenou nitrifikací a denitrifikací.  Uděláme-li z proudící peřejnaté řeky stojící vodu, máme sice energetický potenciál, ale přestup kyslíku je omezen pouze na přestup hladinou a přirozené samočištění významně omezíme.  V důsledku dochází ke kyslíkovému deficitu a řeka nemá možnost se s tímto stavem přirozeně vyrovnat. Zvláště pohyblivé klapky na jezech často zcela zamezí průtoku přes jez a tím alespoň částečnému prokysličení nad úroveň MZP.

Pokud to shrneme – nebude fungovat splaveninový režim se živinami, zpomalí se tok, sníží se kyslík, zvýší se odpar a teplota vody během letních dní. To bude představovat pro reofilní druhy vážné ohrožení jejich populace.

Místo, kde bude vstup do pravého ramene
Místo, kde bude vstup do pravého ramene

Co to bude znamenat pro vodáky

Jelikož vodáci, projíždějící úsekem za minimálních stavů okolo 8,5 m3/s (po odečtení Kremžského potoka 0,5 m3/s), mají již problém s průjezdem, bude průtok o 2 kubíky nižší představovat nepřekonatelnou překážku. Bude se hodně brodit, chodit korytem a pro mnohé budou více jak 3 km nesjízdné. Jelikož se úsek nachází v 1. zóně CHKO, kde předmětem ochrany je třeba vranka či mihule, tedy organismy žijící u dna, dostanou se vodáci do konfliktu s ochranou přírody. Je reálné, že by pak správa CHKO přikročila k omezování plavby, protože by docházelo k výrazným otěrům lodí a chození korytem. Za malého průtoku by mohla zakázat plavbu a pro vodáky by tak úsek ze Zlaté Koruny stal prakticky nedosažitelný. Byl by sjízdný od hltnosti MVE + MZP (odhad hltnosti 15 m3/s + 6,69 m3/s + 2 m3/s na zlepšení průjezdnosti), což znamená od 24 m3/s. Určité možnosti omezování plavby jsou již na správě CHKO diskutovány.

Touto štolou je v plánu prostrčit přiváděcí potrubí DN1500
Touto štolou je v plánu prostrčit přiváděcí potrubí DN1500

Výkon MVE ve výši 1,2 MWh je nereálný

Sestavili jsme graf průtoků na vodočtu Březí pro roky 2018, 2022 a 2023, ze kterých je zřejmé, že v těchto letech by nedošlo k naplnění představ investora o tom, že elektrárna vyrobí značné množství energie. Po většinu roku se vodní stav pohyboval pod maximální hranicí hltnosti turbín, které jsme odhadli na 15 m3/s (přiváděcí potrubí má být DN1500 a s porovnáním Lipno II), takže by 3 turbíny pracovaly jen v částečném výkonu. Orientačně by byl v roce 2023 průměrný nátok do náhonu 7,65 m3/s, takže by fungovala pravděpodobně 1 turbína stále, druhá v polovičním režimu a třetí by byla většinu času odstavena. Jsou to ale jen odhady, až budeme znát parametry stavby, můžeme udělat přesný výpočet i několik let zpětně. Přesto je z grafu patrné, že po většinu roku bylo vody méně a výkon MVE by byl v lepším případě poloviční, ale spíše nižší.

Průtoky na vodočtu Březí v roce 2018 - rozmezí min a max výkonu
Průtoky na vodočtu Březí v roce 2018 - rozmezí min a max výkonu


Průtoky na vodočtu Březí v roce 2022  - rozmezí min a max výkonu
Průtoky na vodočtu Březí v roce 2022 - rozmezí min a max výkonu


Průtoky na vodočtu Březí v roce 2023  - rozmezí min a max výkonu
Průtoky na vodočtu Březí v roce 2023 - rozmezí min a max výkonu

Jak je to v zahraničí

Ve vzdálenosti vzdušnou čarou 100 km od místa Dívčí Kámen v Rakousku došlo k odstoupení od plánu na modernizaci elektrárny na řece Kamp z důvodu výrazných ekologických dopadů. Více na lebendiger-kamp.at nebo na m.noen.at.

Shrnutí

  • Návrhový průtok 6,69 m3/s pro úsek v délce 3,5 km je dle našeho mínění velmi nízký, neodpovídá jak rekreační plavbě, tak ekologické funkci řeky, což dle §36 zákona 254/2001 musí. Jeho případná hodnota odpovídající současným minimálním průtokům by měla být stanovena minimálně mezi 9 - 10 m3/s (hranice sucha je v místě cca 7,5m3/s).
  • Za navrhovaného MZP by mohlo dojít k omezování plavby správou CHKO a pro vodáky by byl úsek ze Zlaté Koruny splavný možná od 24 m3/s. To už je průtok, který by pro rekreační vodáky mohl představovat problém.
  • V současné době nemůže investor pokračovat v přípravných pracích vedoucích ke stavbě MVE a je s ním vedeno správní řízení o přestupku.
  • Dle situačních plánů je zřejmé, že sice bude klapka jen do části řeky, ale pak bude nutné vystavět rozdělovací zeď, která bude svázána s pravým břehem. Jez se zdí tak bude mezi oběma břehy.
  • Z průtoku na vodočtu v Březí vyplývá, že MVE by v letech 2022 a 2023 nevyrobila zamýšlené množství energie, ale její výkon by byl třetinový či maximálně poloviční. Přesnější výpočty provedeme po získání parametrů turbín.

Žádáme všechny diskutující, aby ve svých reakcích nezohledňovali příliš velké emoce a jednali s úctou a pokorou ke všem zúčastněným.

O vývoji dalších událostí budeme informovat. I když je evidentní, že příprava ke stavbě MVE nemá žádná povolení a ani územní rozhodnutí, přesto je vhodné podepisovat petici proti stavbě.

Pokud chcete podpořit naše úsilí v projektech, kterým se intenzivně věnujeme, staňte se členy AVTS nebo využijte možnosti darovat finance na náš provoz.

AVTS


Tisková nebo PR zpráva.Další kapitoly:


Diskuse nad článkem
Díky!, Medák, 2/19/2024 2:00 PM
| Re: Díky!, Thomas, 2/19/2024 3:53 PM
| Re: Díky!, MichMar, michmar~email.cz, 2/19/2024 6:34 PM
| Re: Díky!, Aleš N., 2/19/2024 7:45 PM
zákazy a stavba, Střelec, 2/22/2024 6:18 AM
Rezistor, Chobotnice, 3/11/2024 7:38 PM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama